Adaptacje – klasa 1 – lato

Adaptacje dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i afazją

  1. zaadaptowany podręcznik
  2. zeszyt piktogramów
  3. wersja multimedialna (zawierająca filmy w polskim języku migowym)
  4. poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’a

  1. zaadaptowany podręcznik i poradnik dla nauczyciela

Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

  1. zaadaptowany podręcznik