Dla nauczycieli

O podręczniku

Przygotowany przez MEN podręcznik dla uczniów klasy pierwszej ma charakter otwartej propozycji, która daje różne możliwości jej wykorzystania przez każdego nauczyciela. Ma raczej inspirować, niż być gotową ofertą do bezwzględnego realizowania. Nauczyciel może wykorzystać zawarte w nim pomysły, dostosowując je do możliwości swoich uczniów, rozszerzać je, pogłębiać bądź wprowadzać własne. Podręcznik przedstawiamy Państwu do konsultacji, po to by w ostatecznym kształcie stał się jak najlepszą propozycją edukacyjną dla dzieci.

Podział podręcznika przedstawia się następująco:

  1. Część I obejmuje miesiące: wrzesień, październik, listopad;
  2. Część II obejmuje miesiące: grudzień, styczeń, luty;
  3. Część III obejmuje miesiące: marzec, kwiecień;
  4. Część IV obejmuje miesiące: maj, czerwiec.

Każda część zawiera przenikające się treści z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej. „Nasz elementarz” zachęca również do zajęć artystycznych i aktywności ruchowej.

Polecenia, pytania i inspiracje zawarte w podręczniku konstruowane są w taki sposób, by wspierać różnorodne formy aktywności dzieci. Pozwalają na uczenie się współpracy – w parach, w grupach, uczą kreatywnego myślenia. „Nasz elementarz” proponuje sposób pracy, w którym stroną aktywną są dzieci.

Do każdej części podręcznika przygotowywany jest internetowy poradnik metodyczny, który zawiera wszystkie treści edukacyjne, przykładowe scenariusze lub pomysły do wykorzystania podczas zajęć, przykładowe karty pracy, propozycje działań dydaktycznych. Są to materiały do wykorzystania zgodnie z potrzebami konkretnych nauczycieli i ich uczniów. Na tej stronie znajdą Państwo również programy nauczania, które podobnie jak poradnik mogą stanowić źródło inspiracji w procesie nauczania. Będzie także miejsce na programy autorskie, które nauczyciele mogą tworzyć w oparciu o tę ofertę. Założeniem strefy nauczyciela jest jej elastyczność, zmienność, ciągłe wzbogacanie wspólnie z nauczycielami. Ma to być środowisko wzajemnej wymiany doświadczeń i pomysłów na ciekawą i twórczą pracę z uczniami.

Autorki

Akty prawne regulujące wprowadzenie i korzystanie z darmowego elementarza

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Dyrektorzy szkół nie muszą ogłaszać listy podręczników do 15 czerwca

Dyrektorzy szkół NIE mają już obowiązku ogłoszenia listy podręczników do 15 czerwca. Zapis ten zniosła nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie 22 marca 2014 r.

W tym roku zaszły istotne zmiany dotyczące podręczników. Chodzi nie tylko o darmowy podręcznik, który otrzymają pierwszoklasiści, ale i o zniesienie terminu ogłoszenia zestawów podręczników obowiązujących w kolejnym roku szkolnym.

Przede wszystkim zmiana ta dotyczy ogłoszenia zestawu podręczników dla uczniów pierwszej klasy. To oni właśnie 1 września 2014 r. otrzymają darmowy, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej „Nasz Elementarz”. Ponadto, samorząd otrzyma dotację celową na zakup dla tych uczniów podręcznika lub materiałów edukacyjnych do języka obcego oraz materiałów ćwiczeniowych. Dlatego też nie ma potrzeby, aby dyrektorzy teraz ogłaszali zestaw podręczników dla pierwszoklasistów. Rodzice nie będą musieli ich kupować – z ich punktu widzenia podręczniki będą bezpłatne.

Powyższe zmiany (darmowy podręcznik i materiały ćwiczeniowe) są przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty, nad którą obecnie trwają prace w Sejmie (druk sejmowy 2315).

W przypadku podręczników do pozostałych klas szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych dyrektorzy mogą ogłosić ich zestawy w dowolnym, wybranym przez siebie terminie.