Cztery wersje adaptacji „Naszego elementarza” do potrzeb uczniów niepełnosprawnych gotowe!

Pierwsza część podręcznika Nasz Elementarz została zaadaptowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Wykonane zostały cztery wersje adaptacji podręcznika do potrzeb uczniów niepełnosprawnych:

1. Adaptacja dla uczniów niewidomych w systemie Braille’

2. Adaptacja dla uczniów słabowidzących w druku powiększonym

Ww. adaptacje zostały wykonane zgodnie z ujednoliconymi zasadami adaptacji rekomendowanymi przez Ministra Edukacji Narodowej do stosowania podczas przygotowania podręczników i materiałów pomocniczych brajlowskich dla uczniów niewidomych oraz w druku powiększonym dla uczniów słabowidzących.

3. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją.

Wersja zaadaptowana to podręcznik oryginalny, w którym dokonano niezbędnych modyfikacji tekstów i ilustracji z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych i edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych. Treści podręcznika w książce zostały wzbogacone o piktogramy systemu PCS (Picture Communication Symbols). Ponadto dodane zostały karty komunikacyjne oraz słowniczek wszystkich wykorzystanych symboli. Na potrzeby docelowej grupy uczniów zmieniono treść poleceń oraz wygląd niektórych ilustracji. Nie ingerowano w zawartość merytoryczną, modyfikacje mają jedynie pomóc uczniom w odbiorze przedstawionych treści.

4. Adaptacja dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się niesłyszących i słabosłyszących składa się z:

  • adaptacji, o której mowa w pkt 3 oraz
  • multimedialnej wersji zawierającej nagrania w polskim języku migowym (PJM) – wykonanej w postaci plików video zapisanych na płycie DVD, jak również udostępnionych do pobrania ze strony internetowej w formatach video odtwarzanych na komputerach, tabletach i smartfonach.

Wersja ta będzie zawiera wszystkie teksty z „Naszego elementarza” nagrane w polskim języku migowym, jak również dodatkowe informacje dotyczące sytuacji głuchego ucznia oraz społeczności głuchych. Pliki video docelowo będzie można odtworzyć w systemach operacyjnych Windows, Android, IOS i Linux.

Wersja elektroniczna do pobrania – dla systemów operacyjnych Windows, Linux i Mac OSX

Uwaga: udostępniona wersja ma charakter roboczy i umożliwia Państwu zapoznanie się z jej zasobami. Ostateczna wersja będzie udostępniona w najbliższym czasie.

Zaadaptowane podręczniki zostaną wydrukowane i przekazane do szkół zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez szkoły. Więcej na temat zamówień tutaj.

Wersja dla nauczyciela

Wykonana została również wersja dla nauczyciela adaptacji dla uczniów niepełnosprawnych mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, zawierająca wskazówki metodyczne dotyczące wykorzystania adaptacji w dostosowywaniu procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Każdy temat został opatrzony wstępem z listą dodatkowych ćwiczeń oraz komentarzami dotyczącymi pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi. Wersja dla nauczyciela będzie wykonana w wersji elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.

Książka pomocnicza

Do końca roku wykonana zostanie także książka pomocnicza wprowadzająca podstawowe elementy wiedzy o języku polskim, która będzie wspomagać nabywanie przez uczniów klasy I szkoły podstawowej mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją, wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Książka będzie ułatwiała uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przyswojenie podstaw systemu językowego polszczyzny. W atrakcyjny i przystępny sposób przedstawione zostaną kluczowe zagadnienia dotyczące polskiej gramatyki i leksyki. Wykorzystana zostanie metodologia glottodydaktyczna, stosowana m. in. w nauczaniu języka polskiego jak języka obcego. Książka pomocnicza będzie wykonana w formie elektronicznej i udostępniona do nieodpłatnego pobrania.