Elektroniczne wzory formularzy – finansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Od dnia 8 lipca br. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 8 lipca 2014 r. poz. 902.

Rozporządzenie określa:

  1. sposób przekazywania przez dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub gimnazjum, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, jednostkom samorządu terytorialnego informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej,
  2. wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej szkole podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną,
  3. sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosków o udzielenie dotacji celowej oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji,
  4. tryb i terminy udzielania oraz sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji,
  5. sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji.

Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do dotacji celowej, o której mowa w art. 22ae ust. 3 i 4 ustawy, udzielanej w latach 2014 i 2015.

Załącznik nr 1wzór informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji
Załącznik nr 3wniosek o udzielenie dotacji celowej
Załącznik nr 4 – wniosek jst o udzielenie dotacji celowej
Przykład wniosku o udzielenie dotacji szkole niepublicznej

Przykład wypełnienia Załącznika nr 4