Informacja w sprawie ewidencjowania i wypożyczania Naszego elementarza oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych,

nawiązując do pytań w sprawie ewidencjowania i wypożyczania „Naszego elementarza” oraz podręczników lub materiałów edukacyjnych do języka obcego i materiałów ćwiczeniowych zakupionych do klasy I ze środków dotacji celowej, przekazujemy informacje, które mogą być dla Państwa pomocne.

Art. 22aj ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne, oraz że czynności związane z ich zakupem do biblioteki, a także czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje dyrektor szkoły.
Art. 22ak ustawy nakłada na szkołę podstawową i gimnazjum obowiązki nieodpłatnego:

  1. wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową, lub
  2. zapewniania uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną, lub
  3. przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych bez obowiązku zwrotu lub ich udostępniania.

Stosownie do postanowień art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III zapewnia Minister Edukacji Narodowej. Zadanie to Minister może wykonywać we współdziałaniu m.in. z wojewodami i kuratorami (art. 22c ust. 4 ustawy).

Podręcznik „Nasz elementarz”, dostarczony do szkół przez Ministra Edukacji Narodowej we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty – zgodnie z art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty – staje się własnością organu prowadzącego szkołę podstawową z dniem jego przekazania do szkoły. Przejście własności „Naszego elementarza” wynika wprost z art. 22ad ust. 1, a odbiór podręczników potwierdza dyrektor szkoły w aplikacji internetowej przygotowanej do obsługi procesu dystrybucji oraz bezpośrednio u wykonawcy usługi w momencie odbioru przesyłki.

Dyrektor szkoły powinien wprowadzić na stan biblioteki szkolnej dostarczone do szkoły egzemplarze „Naszego elementarza” zgodnie z liczbą przysłanych do szkoły egzemplarzy podręcznika.

Ewidencji materiałów bibliotecznych, w tym ww. podręcznika, oraz podręczników
i materiałów edukacyjnych zakupionych przez szkoły ze środków dotacji celowej należy dokonywać zgodnie z zasadami określonymi przez dyrektorów szkół w zasadach (polityce) rachunkowości oraz w sposób umożliwiający realizację obowiązku inwentaryzacji, wynikającego z art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Dyrektor szkoły, na podstawie art. 22ak ust. 2 ustawy o systemie oświaty, jest obowiązany określić szczegółowe warunki wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych z biblioteki szkolnej i poinformować o nich rodziców. Przepis art. 22ak ust. 3 cyt. ustawy umożliwia szkole żądanie od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika  „Nasz elementarz”  oraz zwrotu kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych sfinansowanych ze środków dotacji w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia ich do biblioteki. Należy przy tym podkreślić, że w takich przypadkach nie jest możliwe żądanie zwrotu nowego egzemplarza podręcznika.

Jednocześnie informujemy, że nie jest konieczne podpisywanie umów użyczenia podręczników z rodzicami ucznia.

Z poważaniem

Zespół ds. koordynowania działań związanych ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN