Podręcznik MEN – formularze umożliwiające złożenie zapotrzebowania udostępnione

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

udostępniamy Państwu w strefie SIO2 (strefie dla zalogowanych) formularze umożliwiające złożenie:

– przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na podręcznik zapewniany przez MEN:

  • „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej część I. Cześć I podręcznika składa się z 3 książek (edukacja zintegrowana A, edukacja zintegrowana B, matematyka). Zamówienia składane będą tylko na książkę: edukacja zintegrowana A, natomiast zamówienia na matematykę i edukację zintegrowaną B zostaną dodane do systemu automatycznie, w terminie późniejszym, na podstawie zamówień złożonych na edukację zintegrowaną A. Zamówienia te zostały dla Państwa wygenerowane automatycznie – prosimy jedynie o zweryfikowanie zamieszczonych w nich danych.
  • „Nasz elementarz” do klasy I szkoły podstawowej, ale tylko na brakujące egzemplarze podręcznika (różnica pomiędzy prognozowaną liczbą uczniów w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 powiększoną o dwukrotność liczby oddziałów klas I, a posiadaną przez szkołę liczbą podręczników do klasy I, które będą używane przez kolejny rocznik),

– przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w podręczniki.

W celu złożenia ww. Zapotrzebowania lub Wniosku przez szkołę należy skorzystać ze „strefy dla zalogowanych” portalu systemu informacji oświatowej, dostępnej pod adresem https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/. Możliwość skorzystania ze strefy mają wyłącznie osoby posiadające aktualne upoważnienie do dostępu do bazy danych SIO oraz aktywny login i hasło. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie aktualności Państwa loginów i haseł oraz w razie konieczności podjęcie działań zmierzających do uzyskania nowych upoważnień do dostępu. Część formularza zawierająca dane szkoły jest uzupełniona danymi szkoły zgromadzonymi w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. W razie gdyby dane adresowe były niezgodne ze stanem faktycznym, uprzejmie prosimy o ich aktualizację. Po zaktualizowaniu danych prosimy upewnić się, czy w RSPO są aktualne dane. Jeśli nie są, to należy zgłosić ten fakt w odpowiedniej dla szkoły jednostce samorządu terytorialnego.

Na stronie https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/ znajduje się instrukcja logowania do strefy oraz instrukcja zmiany hasła.

W celu złożenia Zapotrzebowania lub Wniosku należy:

– w przypadku klasy I – podać dane dotyczące przewidywanej liczby uczniów i liczby oddziałów w klasach I oraz dane dotyczące liczby brakujących podręczników. Dla klas I przewidziano dodatkowe dwa egzemplarze podręcznika na każdy oddział klasowy;

– w przypadku klasy II – zweryfikować dane zamieszone w aplikacji dotyczące liczby uczniów i liczby oddziałów w klasach II oraz dane dotyczące liczby podręczników. Dla klas II przewidziano dodatkowy jeden egzemplarz podręcznika na każdy oddział klasowy. Zweryfikowanie polega na kliknięciu na przycisk ZAPISZ. Należy to zrobić zarówno w przypadku dokonania przez Państwa zmian, jak i w przypadku gdy akceptujecie Państwo podane w zamówieniu wartości. Kliknięcie to będzie równoznaczne ze złożeniem zamówienia/zapotrzebowania.

Jednocześnie będziecie mieć Państwo możliwość złożenia Zapotrzebowania lub Wniosku na podręczniki dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów i drugoklasistów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Stosowana informacja zostanie przesłana Państwu w oddzielnym komunikacie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby Państwo zweryfikowali oraz złożyli zapotrzebowania lub wnioski do 17 czerwca br. W aplikacji została zapewniona możliwość edycji i modyfikacji złożonego zapotrzebowania lub wniosku w celu uwzględnienia zmian wynikających np. z zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania formularza zapotrzebowania lub wniosku znajdują się na portalu systemu informacji oświatowej. Gdyby instrukcje okazały się niewystarczające – w przypadku ewentualnych pytań technicznych prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail strefa@cie.men.gov.pl lub telefoniczny kontakt z infolinią systemu informacji oświatowej pod numerem (22) 116 51 00 funkcjonującą w dni robocze od 9:00 do 15:00.

W przypadku kontaktowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o wpisanie w temacie maila: PROBLEM ZE ZŁOŻENIEM ZAPOTRZEBOWANIA/WNIOSKU, a jeśli problem dotyczy braku możliwości zalogowania się do strefy o podanie w treści wiadomości REGON szkoły, której dotyczy upoważnienie oraz imienia i nazwiska osoby, której dotyczy problem. Dane te pozwolą nam na szybszą weryfikację i rozwiązanie zgłaszanego problemu.

Z poważaniem,

Zespół ds. koordynowania działań związanych

ze zleceniem opracowania i wydania podręcznika przez MEN