Warunki korzystania z podręcznika

Pierwsza, druga,  trzecia i czwarta część podręcznika są rozpowszechniane na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, z wyjątkiem zawartych w nich zdjęć pochodzących od agencji fotograficznych, z NBP, z Państwowego Muzeum Etnograficznego, Muzeum Geologicznego PIG-PIB, Sekcja Wystawiennictwa i Edukacji oraz od pani Anity Trebuni-Tutki.

W uzupełnieniu warunków korzystania z podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz” Ministerstwo Edukacji Narodowej udziela zainteresowanym podmiotom (dalej również jako „Podmiot korzystający z niniejszego upoważnienia”) nieodpłatnego niewyłącznego upoważnienia do używania znaku słowno-graficznego „PODRĘCZNIK do szkoły podstawowej nasz EleMentArz” w zakresie klasy 9 (dziewiąta), klasy 16 (szesnasta) i klasy 41 (czterdziesta pierwsza) towarów i usług określonych w złożonym przez Ministra Edukacji Narodowej podaniu do Urzędu Patentowego o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy wyciąg z podania, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejsze upoważnienie jest udzielane na okres do dnia 3 kwietnia 2024 r. Podmiot korzystający z niniejszego upoważnienia nie jest uprawniony do udzielania dalszych upoważnień.

Podmiot korzystający z niniejszego upoważnienia zobowiązuje się do utrzymania wysokiej jakości towarów i usług, które będą wykorzystywały ww. znak słowno-graficzny.

Podmiot korzystający z niniejszego upoważnienia nie może wskazywać w jakikolwiek sposób, wyraźny czy dorozumiany, na jakiekolwiek poparcie, zatwierdzanie, czy akceptację przez Ministra Edukacji Narodowej lub Ministerstwo Edukacji Narodowej produktów czy usług wykorzystujących ww. znak słowno-graficzny.

Podmiot korzystający z niniejszego upoważnienia nie ma prawa do dysponowania ww. znakiem słowno-graficznym w inny sposób niż opisany powyżej.

Upoważnienie wygasa automatycznie w przypadku naruszenia jego warunków przez Podmiot korzystający z niniejszego upoważnienia.

Warunki korzystania ze zdjęć Photogenica Sp. z o.o.:

 1. Pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć (zwanych dalej także „Utworami”) – wytwarzanie egzemplarzy Utworu, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu (m.in.: DIVIX, MP3, MP4, MIDI, MP3 PRO, ATRAC, WM, WMA, WMP, ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE, AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, AIF, AIFR, FMD, RM, RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV, MPEG, MPEG2, MPEG4; SND, VQF, ASF, Quicktime (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid Audio, a2bmusic, CompactFlash, CHS, AVI, VIIVO, RROQ, FILM, NSV, IFV, SWF, M1V, VOB), nośnika (m.in.: audiowizualnych, audialnych i wizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, płytach kompaktowych, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G (Karaoke CD), VCD, SVCD, DVD, DVD+RW, DVD RR, DVD-RW, DVD ROM, DVD-Video, DVD-Audio, HDF, Blue Ray Disc, HHDCF, MMS, MC, płyty gramofonowe (LP), IXM, MINIDV, DVC, DVC Pro, MiniDisc, BETA, BETACAM SP, BETACAM DGIT, XDCam, DAT, HDD, dyskietki, VHS, VIDEO8, taśma filmowa), rozmiaru, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia, formy, techniki, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Utwory – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. wielokrotne publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć́ do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  5. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
  6. eksploatacja za pomocą technologii pay per view, video on demand, oraz video streaming, true tone, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, soundtracki, składanki, inserty, single, albumy promocyjne, albumy wielopłytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i TV internetowa; gry komputerowe, wideo, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  7. tworzenie nowych wersji, opracowań́ i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  8. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
  9. prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory z wyłączeniem prawa do wykorzystania Utworów jako znaków towarowych lub elementów składowych znaków towarowych;
  10. prawo do wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także do celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  11. zezwolenie na tworzenie opracowań́, przeróbek i adaptacji Utworów, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworów, oraz prawo udostępniania ich do korzystania i korzystania z nich, w tym udzielania licencji na rzecz określonych w umowie sublicencjobiorców, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 1. Photogenica Sp. z o.o. wyraziła zgodę na wykorzystanie zdjęć w podręczniku do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Photogenica Sp. z o.o. wyraziła zgodę na korzystanie przez wszelkie podmioty (wyłącznie jednak w ramach ww. podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej i materiałów informacyjnych lub promocyjnych dotyczących ww. podręcznika) ze zdjęć inkorporowanych w podręczniku.
 3. Terytorium rozpowszechniania: Polska, również rozpowszechnianie w ramach nauczania języka polskiego za granicą i edukacji polskich dzieci za granicą. Photogenica Sp. z o.o. oświadczyła, że takie rozpowszechnianie „Naszego elementarza” (w tym zawartych w nim materiałów także w sieci Internet) nie stanowi naruszenia zakresu licencji.
 4. Okresy korzystania:
  1. dla zdjęć wykorzystanych w części pierwszej podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej – 10 lat od 16 kwietnia 2014 r.;
  2. dla zdjęć wykorzystanych w części drugiej podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej – 10 lat od 14 lipca 2014 r.;
  3. dla zdjęć wykorzystanych w części trzeciej podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej – 10 lat od 18 sierpnia 2014 r.,
  4. dla zdjęć wykorzystanych w części czwartej podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej – 10 lat od 22 sierpnia 2014 r.
 5. Photogenica Sp. z o.o. zobowiązała się do niekorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 68 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 6. Skarb Państwa jest upoważniony do udzielania sublicencji bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Photogenica Sp. z o.o.

Warunki korzystania ze zdjęć FotoChannels Sp. z o.o.:

 1. Pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć (zwanych dalej także „Utworami”) – wytwarzanie egzemplarzy Utworu, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu (m.in.: DIVIX, MP3, MP4, MIDI, MP3 PRO, ATRAC, WM, WMA, WMP, ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE, AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, AIF, AIFR, FMD, RM, RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV, MPEG, MPEG2, MPEG4; SND, VQF, ASF, Quicktime (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid Audio, a2bmusic, Compact Flash, CHS, AVI, VIIVO, RROQ, FILM, NSV, IFV, SWF, M1V, VOB), nośnika ( m.in.: audiowizualnych, audialnych i wizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, płytach kompaktowych, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CD-MO, CD-G (Karaoke CD), VCD, SVCD, DVD, DVD+RW, DVD RR, DVD-RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, HDF, Blue Ray Disc, HHDCF, MMS, MC, płyty gramofonowe (LP), IXM, MINI DV, DVC, DVC Pro, MiniDisc, BETA, BETACAM SP, BETACAM DGIT, XDCam, DAT, HDD, dyskietki, VHS, VIDEO8, taśma filmowa), rozmiaru, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia, formy, techniki, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Utwory – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. wielokrotne publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć́ do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  5. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
  6. eksploatacja za pomocą technologii pay per view, video on demand, oraz video streaming, true tone, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, soundtracki, składanki, inserty, single, albumy promocyjne, albumy wielopłytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i TV internetowa; gry komputerowe, video, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  7. tworzenie nowych wersji, opracowań́ i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  8. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
  9. prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory z wyłączeniem prawa do wykorzystania Utworów jako znaków towarowych lub elementów składowych znaków towarowych;
  10. prawo do wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także do celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  11. zezwolenie na tworzenie opracowań́, przeróbek i adaptacji Utworów, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworów, oraz prawo udostępniania ich do korzystania i korzystania z nich, w tym udzielania licencji na rzecz określonych w umowie sublicencjobiorców, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 1. FotoChannels Sp. z o.o. wyraziła zgodę na wykorzystanie zdjęć w podręczniku do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 2. FotoChannels Sp. z o.o. wyraziła zgodę na korzystanie przez wszelkie podmioty (wyłącznie jednak w ramach ww. podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej i materiałów informacyjnych lub promocyjnych dotyczących ww. podręcznika) ze zdjęć inkorporowanych w podręczniku.
 3. Terytorium rozpowszechniania: Polska, również rozpowszechnianie w ramach nauczania języka polskiego za granicą i edukacji polskich dzieci za granicą. FotoChannels Sp. z o.o. oświadczyła, że takie rozpowszechnianie „Naszego elementarza” (w tym zawartych w nim materiałów także w sieci Internet) nie stanowi naruszenia zakresu licencji.
 4. Okres korzystania dla zdjęć wykorzystanych w części drugiej podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej: 10 lat od 16 kwietnia 2014 r.
 5. FotoChannels Sp. z o.o. zobowiązała się do niekorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 68 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 6. Skarb Państwa jest upoważniony do udzielania sublicencji bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody FotoChannels Sp. z o.o.

Warunki korzystania z Utworu Pani Wandy Chotomskiej pt. „Teatr”, „Dzieci stawiają pomnik”, „Legenda o Warsie i Sawie”:

 1. Pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, nośnika, rozmiaru, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia, formy, techniki, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utrwalono Utwór – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. wielokrotne publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  5. udostepnienie utworu, w tym do celów komercyjnych, z oznaczeniem autora oryginału;
  6. tworzenie nowych wersji, opracowań́ i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  7. nadawanie za pomocą̨ fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
  8. prawo do określania nazw Utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie Utwór z wyłączeniem prawa do wykorzystania Utworu jako znak towarowy lub element składowy znaków towarowych;
  9. prawo do wykorzystania Utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  10. zezwolenie na tworzenie opracowań́, przeróbek i adaptacji Utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworu oraz prawo udostępniania do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji przez okres 10 lat, również do celów komercyjnych.
 1. Skarbowi Państwa – Centrum Informatycznemu Edukacji w Warszawie przysługuje prawo korzystania z Utworu w sposób swobodny, nieograniczony terytorialnie, dokonywania wszelkich modyfikacji oraz korekt Utworu według uznania Skarbu Państwa. Skarbowi Państwa – Centrum Informatycznemu Edukacji w Warszawie przysługuje wyłączne prawo do decydowania o formie i zakresie korzystania z Utworu, w tym o jego rozpowszechnianiu, a także o celu tego korzystania. Centrum Informatyczne Edukacji jest upoważnione do udzielania sublicencji bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody Pani Wandy Chotomskiej.
 2. Wykorzystanie utworu – ze wskazaniem autorstwa, z możliwością komercyjnego wykorzystania, także w celach informacyjnych i promocyjnych.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworu, ani też terytorialnym, a prawa te mogą być́ przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń́.
 4. Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie Utworu dotyczy całości lub jego fragmentów, samodzielnie lub z dziełami innych podmiotów lub w dziełach innych podmiotów, a także po dokonaniu opracowania redakcyjnego.
 5. Terytorium i zakres rozpowszechniania nie są ograniczone pod względem celu rozpowszechniania Utworu ani też terytorialnym, a prawa te mogą̨ być́ przenoszone na inne podmioty bez żadnych ograniczeń́.
 6. Okres korzystania z licencji: 10 lat od 18 sierpnia 2014 r.
 7. Pani Wanda Chotomska zobowiązała się do niekorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 68 ust. 1 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Warunki korzystania ze zdjęć Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie z siedzibą przy ul. Kredytowej l, 00-056 Warszawa:

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie udzieliło Skarbowi Państwa – Centrum Informatycznemu Edukacji w Warszawie przy al. J. CH. Szucha 25, 00-918 Warszawa jednorazowej licencji niewyłącznej do zdjęć – elementów polskiego stroju ludowego, eksponaty o numerach: PME 3324, PME 21528, PME 27758, PME 1693, PME 41622, PME 2582, PME 20947, PME 20944, PME 14835, PME 22659, PME 14842, PME 20942, PME 20949, PME 14830, PME 14838, PME 20946, PME 2312, PME 2635, PME 2583, PME 14496, PME 2140, PME 21719., na następujących polach eksploatacji:

 1. rozpowszechnienie wizerunków eksponatów zamieszczonych w części drugiej podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej;
 2. udzielenie licencji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium poza jej granicami;
 3. zwielokrotnienie lub wprowadzenie do obrotu egzemplarzy ponad jednorazowy limit wymaga odrębnej zgody Licencjodawcy i zapłaty dodatkowego, uzgodnionego z Licencjodawcą wynagrodzenia.

Warunki korzystania ze zdjęć Agencji Fotograficznej East News Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojerskiej 5/7 , 00-236 Warszawa:

 1. Pola eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć (zwanych dalej także „Utworami”) –wytwarzanie egzemplarzy Utworów, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu (m.in: DIVIX, MP3, MP4, MIDI, MP3 PRO, ATRAC, WM, WMA, WMP, ACC3, OGG, AAC+, AAC, WAV, WAVE, AIFC, AU, AIFF, PCM, RIFF, AIF, AIFR, FMD, RM, RAM, RMI, MOV, MPG, PM2, MPE, MPV, MPEG, MPEG2, MPEG4; SND, VQF, ASF, Quicktime (QT), Real Audio, Beatnik, Liquid Audio, a2bmusic, Compact Flash, CHS, AVI, VIIVO, RROQ, FILM, NSV, IFV, SWF, M1 V, VOB), nośnika (m.in.: audiowizualnych, audialnych i wizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, płytach kompaktowych, CD-ROM, CD-ROM XA, CD-R, CD-RW, CD Graphic, CD text, CD EXTRA, CD-I, CDMO, CD-G (Karaoke CD), VCD, SVCD, DVD, DVD+RW, DVD RR, DVD-RW, DVD ROM, DVD Video, DVD Audio, HDF, Blue Ray Disc, HHDCF, MMS, MC, płyty gramofonowe (LP), IXM, MINI DV, DVC, DVC Pro, MiniDisc, BETA, BETACAM SP, BETACAM DGIT, XDCam, DAT, I-IDD, dyskietki, VHS, VIDEO8, taśma filmowa), rozmiaru, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia, formy, techniki, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  2. w zakresie obrotu egzemplarzami na których utrwalono Utwory – wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. wielokrotne publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie Utworów w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;
  4. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  5. stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;
  6. eksploatacja za pomocą technologii pay per view, video on demand, oraz video streaming, true tone, dzwonki polifoniczne i monofoniczne, pocztówki dźwiękowe, motywy komórkowe, soundtracki, składanki, inserty, single, albumy promocyjne, albumy wielopłytowe, tapety, ikony, e-kartki, wygaszacze ekranu na komputery i komórki, bannery, thumbnails, pop up, radio i TV internetowa; gry komputerowe,
   wideo, telefoniczne, JAVA i na konsole; wykorzystanie w połączeniach telefonicznych i teleinformatycznych, w tym w przekazach tekstowych (np. SMS, WAP, MMS) i audiowizualnych;
  7. tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  8. nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;
  9. prawo do określania nazw Utworów, pod którymi będą one wykorzystywane lub rozpowszechniane, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczone będą Utwory z wyłączeniem prawa do wykorzystania Utworów jako znaków towarowych lub elementów składowych znaków towarowych;
  10. prawo do wykorzystania Utworów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także do celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  11. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji Utworów, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami Utworów, oraz prawo udostępniania ich do korzystania i korzystania z nich, w tym udzielania licencji na rzecz określonych w umowie Użytkowników, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 1. Terytorium rozpowszechniania: Polska, również rozpowszechnianie w ramach nauczania języka polskiego za granicą i edukacji polskich dzieci za granicą.
 2. Rozpowszechnianie Utworów w Internecie nie stanowi naruszenia zakresu licencji.
 3. Okres wykorzystania – udzielenia licencji: 10 lat od 14 sierpnia 2014 r. W przypadku niezłożenia przez East News Sp. z o.o. lub Skarb państwa – Centrum Informatyczne Edukacji w Warszawie oświadczenia o wygaśnięciu umowy licencyjnej, w terminie jednego miesiąca przez upływem 10-letniego terminu, uważa się, że po upływie tego terminu licencja została udzielona na czas nieoznaczony.
 4. East News Sp. z o.o. zobowiązała się do niekorzystania z uprawnienia przewidzianego wart. 68 ust l w związku z ust 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm. ).
 5. East News Sp. z o.o. wyraziła zgodę na wykorzystanie zdjęć w podręczniku do klasy pierwszej szkoły podstawowej, a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Ponadto East News Sp. z o.o. wyraziła zgodę na korzystanie przez wszelkie podmioty (wyłącznie jednak w ramach podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej i materiałów informacyjnych lub promocyjnych dotyczących podręcznika do klasy pierwszej szkoły podstawowej) ze zdjęć inkorporowanych w podręczniku.
 6. W przypadku wykorzystywania fotografii nie zezwala się na usunięcie znaku firmowego/symbolu praw autorskich lub jego zmiany.
 7. Fotografie nie będą wykorzystywane do użytku komercyjnego.

Warunki korzystania z godła i hymnu Rzeczypospolitej Polskiej – na zasadach określonych ustawą z dnia 31 stycznia 1980 roku – o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. 1980, Nr 7, poz. 18, ze zm.).

Warunki korzystania z tekstu „Płynie Wisła, płynie” autorstwa Edmunda Wasilewskiego – stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.) utwór nie korzysta z ochrony prawa autorskiego.

Warunki korzystania z wizerunków dzieci zamieszczonych w podręczniku:

Rodzice Dzieci, których wizerunki utrwalono i zamieszczono w podręczniku – zwani dalej „Uprawnionymi” – wyrazili zgodę – zwaną dalej „Oświadczeniem” – na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późn. zm.), na wykorzystywanie przez Skarb Państwa – Centrum Informatyczne Edukacji lub inny podmiot przez ww. podmiot upoważniony wizerunku Dziecka/Dzieci utrwalonego na fotografii/fotografiach, do których Skarb Państwa nabył autorskie prawa majątkowe, w tym prawo do korzystania poprzez rozpowszechnianie dla celów związanych z wydaniem, drukiem, rozpowszechnianiem i korzystaniem z  podręcznika dla uczniów klas I szkół podstawowych, przy czym powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku Dziecka/Dzieci utrwalonego na zdjęciu obejmuje zamieszczenie tego wizerunku w treści podręcznika m.in. dla celów związanych z jego wydaniem, promocją i rozpowszechnianiem, a także w materiałach edukacyjnych i promocyjnych tego podręcznika. Powyższe uprawnienie do korzystania z wizerunku Dziecka/Dzieci obejmuje jego zamieszczenie w opisanym wyżej podręczniku (w tym w reklamie telewizyjnej tego podręcznika, materiałach drukowanych: plakaty – zwłaszcza billboardy, ulotki, itp.), Internecie, sieciach multimedialnych, a także prezentacji anonimowej wizerunku, tj. bez podawania nazwiska i imienia Dziecka.

Uprawnienie Skarbu Państwa nabyte na mocy Oświadczenia nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz może być przenoszone na inne podmioty.

Nadto na mocy Oświadczenia Uprawnieni udzielili Skarbowi Państwa nieodwołalnego i niegasnącego wskutek śmierci pełnomocnictwa do dysponowania prawami osobistymi do wizerunku utrwalonego na zdjęciu oraz imienia i nazwiska Dziecka, w zakresie wskazanym w Oświadczeniu, w tym do zawierania w jego imieniu umów z podmiotami trzecimi oraz do składania tym podmiotom stosownych oświadczeń, udzielania upoważnień i dokonywania rozporządzeń ww. dobrami osobistymi Dziecka/Dzieci w zakresie wynikającym z postanowień Oświadczenia.

Warunki korzystania z „Inspiracji muzycznych do podręcznika »Nasz elementarz«. Klasa 1.”

Poradnik „Inspiracje muzyczne do podręcznika »Nasz elementarz«. Klasa 1.” jest rozpowszechniany na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, z wyjątkiem: a) rysunków, zdjęć i grafik z agencji fotograficznej Fotolia.com; b) utworów „Wiosna” z cyklu „Cztery pory roku” A. Vivaldiego; „Lot trzmiela” N. Rimskiego-Korsakowa; „Joy to the World” (melodia tradycyjna); „Taniec kurcząt w skorupkach” z cyklu „Obrazki z wystawy M. Musorgskiego udostępnionych na licencji przez Apollo Music; c) pastorałki „Jam jest dudka” udostępnionej na licencji przez Agatę Steczkowską.

Apollo Music:

Utwory do słuchania:

 1. „Wiosna”, „Cztery pory roku” – A Vivaldi – Concerto in E Major Op 8 No 1 – Allegro (RV 269) WM11_1;
 2. „Lot trzmiela” – N. Rimski-Korsakow – (aranżacja Alex Khaskin) SMX171_3;
 3. „Joy to the World” – melodia tradycyjna (aranżacja Milton Nelson) PTV3_4;
 4. „Taniec kurcząt w skorupkach” z cyklu „Obrazki z wystawy” – M. Musorgski B4C8_55.

Licencjobiorca udziela licencji na następujących warunkach:

 1. Nazwa projektu: pomoce dydaktyczne do podręcznika „Nasz elementarz” dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 2. Numery katalogowe nagrań: Apollo Music WM11_1, SMX171_3, PTV3_9, Universal Music B4C8_55.
 3. Informacje o wydawcach: nagrania A-C pochodzą ze zbiorów Apollo Music, nagranie D ze zbiorów Paris Music.
 4. Długość nagrań: bez ograniczeń.
 5. Rodzaj wykorzystania: upublicznienie nagrań na stronie internetowej z opcją odsłuchu i pobrania nagrań dla celów edukacyjnych.
 6. Terytorium: strona internetowa dedykowana podręcznikowi „Nasz elementarz” w domenie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 7. Okres licencji: bez ograniczeń czasowych

Pastorałka „Jam jest dudka”:

Licencjodawca Agata Steczkowska udziela licencji na następujących warunkach:

 1. Nazwa projektu: pomoce dydaktyczne do podręcznika „Nasz elementarz” dla klasy pierwszej szkoły podstawowej.
 2.  Długość nagrań: bez ograniczeń.
 3.  Rodzaj wykorzystania: upublicznienie nagrań na stronie internetowej z opcją odsłuchu i pobrania nagrań dla celów edukacyjnych.
 4.  Terytorium: strona internetowa dedykowana podręcznikowi „Nasz elementarz” w domenie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 5.  Okres licencji: bez ograniczeń czasowych.

Poradnik dla nauczyciela klasy drugiej szkoły podstawowej

Poradnik dla nauczyciela klasy drugiej szkoły podstawowej. Edukacja zintegrowana wraz z Kartami pracy jest rozpowszechniany na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa 3.0 Polska, z wyjątkiem wiersza Marcina Brykczyńskiego „Jak się masz… w szpitalu?”.

Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z wiersza:

Wiersz Marcina Brykczyńskiego „Jak się masz… w szpitalu?” może być udostępniany na podstawie umowy o udzielenie licencji niewyłącznej, obejmującej korzystanie niewyłączne z utworu przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy tj. do dnia 29 listopada 2025 roku, w sposób nieograniczony terytorialnie na następujących polach eksploatacji:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu, trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości, jakimikolwiek środkami
  i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, nośnika, rozmiaru, szaty graficznej, okładek, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upublicznienia, formy, techniki, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
 • w zakresie obrotu egzemplarzami na których utrwalono utwór, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy,
 • wielokrotne publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp
  w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych,
 • rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,
 • udostepnienie utworu na zasadach wolnej licencji z oznaczeniem autora oryginału,
 • nadawanie za pomocą̨ fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną
  i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie,
  w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe.